İç Kontrol>>Yapılan Çalışmalar
  YAPILAN ÇALIŞMALAR
  • Aralık 2008’de EÜ-ADEK Yönergesi hazırlıklarına başlandı ve Ocak 2009’da yönerge hazırlanarak yayınlandı.
  • Ocak 2009 da EÜ-ADEK’e iç kontrol bilgilendirmesi yapıldı.
  • Şubat 2009 da tüm akademik ve idari birimlerde birim ADEK ve İDEK’leri oluşturuldu.
  • Mart 2009 da Rektörlük Makamı’ndan alınan Olur ile iç kontrol çalışmalarına başlandı.
  • Nisan 2009 da Rektörlük Üst Yönetimine iç kontrol bilgilendirme sunumu yapıldı.
  • iç kontrol çalışmaları (Uyum Eylem Planının uygulamaya alınması) için EÜ-ADEK toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan karar gereğince iç kontrol ana standartları için 4 üyeden oluşan kurul (İç Kontrol Kurulu) oluşturuldu, tüm birimlerden, iç kontrol alanında çalışmak üzere isimler istendi.
  • İç Kontrol Kurulu ilk toplantısını yaparak, birimlerden alınan isimler içerisinden, her bir birimden birer temsilci yer alacak şekilde İç Kontrol Danışma Grubunu oluşturdu.  
  • İç kontrol eylem planının değerlendirilmesi, durum analizlerinin yapılması faaliyetlerin uygulamaya alınması hususlarında çalışmak üzere İç Kontrol Proje Yürütücüleri Grubu oluşturuldu
  • İç Kontrol Proje Yürütücüleri Grubu,  9 çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
  • Bu toplantılarda ilgili standartlar görüşülürken, Bilgi İşlem D.Bşk., BİTAM ve UNİPA temsilcilerinin katılımı sağlandı.
  • Mayıs 2009’da Rektörlük Üst Yönetimi, tüm akademik ve idari birim üst yöneticilerinin katıldığı iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı.
  • Tüm akademik ve idari birim harcama yetkililerine 79 sorudan oluşan İç Kontrol Durum Analiz Anketi dağıtıldı, geri dönüşler alındı (43 birim), değerlendirildi ve taslak rapor oluşturuldu. Söz konusu anket çalışması ve sonuç raporu özet halde aşağıda sunulmuştur:
  • İç Kontrol Durum Analizi Taslak Raporu, EÜ-ADEK’de görüşüldü, iç kontrol standartlarının Üniversitemizdeki öncelikleri belirlendi.
  • Haziran 2009’da tüm akademik ve idari birim ADEK ve İDEK’lerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.  
  • Temmuz 2009’da EÜ İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlandı, Üst Yönetime sunumu yapıldı, gerekli revizelerden sonra son şekli verilerek ilgili idarelere gönderildi.
  • Hassas görevlerin belirlenmesine ilişkin standart kapsamındaki çalışmalar için tüm birimlerden hassas görevleri ile ilgili bilgiler istendi.
  • İmza ve yetki devrine ilişkin standart kapsamında bir yönerge hazırlamak üzere alt komisyon kuruldu ve komisyon 2 toplantı gerçekleştirdi. Bu kapsamda tüm idari birimlerimizden çeşitli bilgiler istendi.
  •  İç Kontrol Proje Yürütücüleri Grubu, Rektörlük Üst Yönetimine bu tarihe kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
  •  İç Kontrol Proje Yürütücüleri Grubu, Senato’ya bu tarihe kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
  • Senato Üyelerine, İç Kontrol Farkındalık Anketi (çalışmalar öncesi ve sonrası) uygulandı, sonuçları analiz edilerek raporlandı.