İç Kontrol>>Ege Üniversitesi KİSK Uyum Eylem Planı

EGE ÜNİVERSİTESİ KİKS UYUM EYLEM PLANI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nın 04.02.2009 tarih ve 1205 sayılı yazısı gereğince istenen Ege Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Ek-4) hazırlanarak 10.07.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Uyum Eylem Planı İçerik Analizi

Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planının uygulamaya geçilmesi için, farklı alanlarda 135 eylem öngörülmüştür.

Öngörülen eylemlerden bir kısmının uygulamasına yönelik usul ve esas bulunmamaktadır. Bu eylemler kurumsal geleneklerden, alışkanlıklardan veya teamüllerden kaynaklanan usuller çerçevesinde uygulanmaktadır. Bir kısmının ise mevzuatlarda ana çerçeveleri belirlenmiş olmakla birlikte uygulamaya ilişkin ikincil mevzuatı veya prosedürleri belirlenmemiştir.

Bir kısmının ise usul ve esasları belli olmakla birlikte fiilen uygulanmakta ancak teknolojik alt yapısı bulunmamaktadır.

Hali hazırda uygulanan bir kısım eylemlerin ise gerekli revizyonlarının yapılarak sistemin istediği şekilde uygulamaya alınması gerekmektedir.

Öngörülen eylemlerden önemli bir kısmı ise üniversitenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerin tamamına yönelik olarak kurumsal düzeyde yapısal bir değişimi gerektirmektedir.

Öngörülen eylemler içerisinde 24 adedi; bilgilendirme, duyuru, tanıtım, katılım ve eğitim gibi eylemleri içermektedir. 3 adet eylem ise bazı yeni birimlerin oluşturulmasını gerektirmektedir. 17 adedi, çeşitli alanlarda düzenli olarak raporlama yapılmasını gerektiren eylemlerdir. 19 adedi, bir kısım yapısal değişikliklerle birlikte çeşitli alanlarda uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesine ve uygulamaya alınmasına yönelik mevzuat düzenlemelerini gerektirmektedir. 10 adedi yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesine yönelik planlama çalışmalarını içermektedir. 58 adedi ise kurumsal düzeyde köklü yapısal değişiklikleri gerektiren eylemlerden oluşmaktadır.

Ege Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı'na ulaşmak için tıklayınız