Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

 

                                                                                     

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

3) Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak.

4) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

5) Üniversitenin görev alanına gören konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

6) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

7) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

8) Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

9) Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

10) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

11) Üniversitenin Kalite Komisyonu’nun sekreterya çalışmalarını yürütmek.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu

1) Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

2) Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3) Üniversitenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu

1) Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Mali hizmetler fonksiyonu

Bütçe ve performans programı;

1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

2) Bütçeyi hazırlamak.

3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.

4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

9) Üniversitenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;

1) Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4) Mali istatistikleri hazırlamak.

İç kontrol;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön mali kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.  

DİĞER GÖREVLER

Daire Başkanlığı, aşağıdaki çalışmaların yürütülmesine destek vermektedir.

a) Protokoller İnceleme Komisyonu

Üniversitenin tüm birimlerinin dış kurumlarla yapacakları işbirliği protokollerinin görüşüldüğü Protokoller İnceleme Komisyonunun sekreterya çalışmalarını yürütmek ve imzalanan tüm protokolleri kayıt altına alarak arşivlemek.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ